Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Prague - Meditation in a Circle for Peace and Love 23.9.2018 od 17:00–19:00 na Vyšehradě

Prague - Meditation in a Circle for Peace and Love 23.9.2018 od 17:00–19:00 na Vyšehradě

* For English version scroll down *
Vážení známí i neznámí, pojďme se sejít ke společné meditaci a kruhovému tanci na podporu MÍRU A LÁSKY mezi lidmi .... Zváni jsou VŠICHNI LIDÉ BEZ ROZDÍLU, kteří vnímají potřebu Míru a Lásky mezi lidmi A JEJICH PROPOJOVÁNÍ více než potřebu se oddělovat. Všichni ti, co se chtějí přiblížit k "cizímu" člověku a pocítit vzájemnou blízkost, propojenost a sounáležitost .... 
V klidné meditaci, v tanci a za zvuku zpěvu a bubnů (bubny a chřestidla s sebou) se budeme propojovat navzájem a potkávat s neznámými lidmi se záměrem vytvoření vědomí velké rodiny ze všech přítomných, ale i vyslání tohoto poselství všem lidem žijícím na naší krásné planetě... 

Rád bych tím podpořil moje přání a víru v možnost DLOUHODOBÉHO ŽIVOTA V MÍRU A V LÁSCE  Přátelé, jsem přesvědčen, že....JSME JEDNA VELIKÁ RODINA LIDSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (přes všechny rozdíly) A MÁME ZÁKONITĚ VŠICHNI K SOBĚ HODNĚ BLÍZKO A DAR VĚDOMÍ NÁS PŘEDURČUJE I K SOUŽITÍ A SPOLUPRÁCI V ŠIROKÉM SPOLEČENSTVÍ , K ČEMUŽ JSME DOSTALI I MNOHO DALŠÍCH VLASTNOSTÍ, KTERÉ NÁM TO UMOŽŇUJÍ, JAKO JE ...ŘEČ, RESPEKT, LÁSKA, SOUCIT, POKORA, PŘIZPŮSOBIVOST, TOLERANCE, RADOST, SPOLUPRÁCE, POTŘEBA BLÍZKOSTI A LÁSKY.....A MÁME PRIMÁRNĚ POTŘEBU KONAT ŽIVOT PODPORUJÍCÍ SKUTKY.
ALE DAR VĚDOMÍ NÁM ŽIVOT I HODNĚ KOMPLIKUJE, POKUD JE POUŽÍVÁN PROTI NÁM SAMOTNÝM. 
NEDOKONALOST ROZUMU ČASTO ZPŮSOBÍ, ŽE JSME SCHOPNI POTLAČIT SVÉ POCITY A INTUICI A PŘIROZENÉ POTŘEBY ŽIVOTA A DÍKY PROSAZOVÁNÍ ÚČELOVÝCH A PARCIÁLNÍCH ZÁJMŮ SE DOSTAT DO ROZPORU S UDRŽITELNÝM ŽIVOTEM VŠECH LIDÍ A NAKONEC ŠKODIT SOBĚ A BLÍZKÝM I VZDÁLENÝM LIDEM...... .....Rád bych, abychom se méně báli jeden druhého více spolu autenticky komunikovali a SPOLEČNĚ HLEDALI A NALÉZALI MOŽNOSTI SOUŽITÍ V MÍRU A V LÁSCE ....
*
Dear friends, both known and unknown people to me and to each other, let’s meet to meditate and dance in a circle together to support peace and love among people … We would like to welcome ALL PEOPLE WITHOUT DISTINCTION, persons who see that we, people need to live in peace and love and that we need to join together more than seperate from each other. All those who want to get closer to a “foreign“ person and to feel what it is like to be close with each other, how interconnected we really are and how we belong together … In a silent meditation, but during dancing, singing and drums playing as well (take drums and rattles with you) we are going to joint together, feel each other, meet new, foreign people with the intention to create awareness of a big family of all who are present. We are going to send this message to all people on this beautiful planet…
With this gathering I would like to support my wish and “our“ belief in the possibility of long-standing life in peace and love (see www.simkara.cz). Dear friends, I am convinced that… WE ARE (despite all distinctions and varieties) ONE HUMAN FAMILY and WE ALL ARE NATURALLY AND INEVITABLY VERY CLOSE TO EACH OTHER. BY OUR GIFT OF AWARENESS WE ARE PREDETERMINED TO LIVE TOGETHER AND COOPERATE IN A WIDE COMMUNITY. FOR SUCH A LIFE WE HAVE BEEN GIVEN TO USE MANY QUALITIES… SUCH AS SPEECH, RESPECT, LOVE, COMPASSION, HUMILITY, ADAPTABILITY, TOLERANCE, ABILITY TO FEEL HAPPY, COOPERATION, A NEED OF CLOSENESS AND LOVE… WE PRIMARILY ARE DRAUGHT TO LIVE THE LIFE THAT SUPPORTS AND WELCOMES ACTS.
BUT THE GIFT OF AWARENESS CAN COMPLICATE OUR LIFE A LOT TOO, ESPECIALLY WHEN IT IS USED AGAINST OURSELVES.
OUR IMPERFECT REASON OFTEN CAUSES A SITUATION IN WHICH WE SUPPRESS OUR FEELINGS, INTUITION AND OUR NATURAL NEEDS. IN CONSEQUENSE OF PUSHING UTILITARIAN AND PARCIAL AIMS THROUGH WE ARE GETTING IN A CONFLICT WITH SUSTAINABLE LIFE FOR ALL PEOPLE IN THE WORLD. FINALLY WE HARM BOTH OURSELVES AND PEOPLE WHO ARE EITHER CLOSE OR DISTANT TO US… I would love to see people getting less afraid of each other, authentically communicating with each other more… I would love to see us FINDING POSSIBILITIES OF COMMON LIFE IN PEACE AND LOVE TOGETHER…