Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

TŘI OPORY DŮVĚRY POTŘEBNÉ PRO FUNKČNÍ PARTNERSKOU KOMUNIKACI (EMOČNÍ - FORMÁLNÍ - OBSAHOVÁ)

03.10.2021 23:04

Podle mého názoru, aby mohla opravdu fungovat komunikace mezi ROVNOCENNÝMI partnery, tak základem je potřeba dostatečné vzájemné DŮVĚRY na obou stranách (vysílající i přijímající osoby) a společná upřímná snaha k dosažení obecného záměru: Co nejlépe pochopit "JAK TO MÁ TEN DRUHÝ" (co nejshodnější pohled na realitu) , PROBLÉM VE VZTAHU JEDNOHO Z PARTNERŮ JE ZÁROVEŇ PROBLÉMEM I TOHO DRUHÉHO  a " HLEDÁNÍ A PŘÍPADNĚ NALEZENÍ SHODY/KONSENZU/DOHODY V CHÁPÁNÍ PROBLÉMU I PAK V JEHO PŘÍČINĚ A NÁSLEDNĚ I V ŘEŠENÍ" .
VYSÍLAJÍCÍ potřebuje cítit DŮVĚRU, že jeho informace bude ze strany přijímajícího vyslyšena, respektována a co nejlépe pochopena, což vnímá na úrovni:
1. EMOČNÍ
Hlavně skrze "řeč těla" , vnímá, zda mu opravdu protistrana "naslouchá" a "respektuje jeho emoce"
Dává najevo, že ho to, co říká, opravdu zajímá a nemá vůči němu nějaký předsudek (despekt, podceňování jeho autority, pocit ohrožení, podceňování důležitosti sdělení jak z hlediska obsahu, tak z hlediska potřeby pochopení emočního stavu vysílajícího).
2. FORMÁLNÍ
- Je dobře rozuměno použitým výrazům, že posluchač "aktivně" poslouchá a v případě , že něčemu nerozumí to dá najevo (řečí těla, formou "vyžádaného" doplňujícího vysvětlení, ale tak aby nenarušoval integritu/záměr podávané informace)
- neruší nadměrnými dotazy a "odbočkami", nedochází k osobním "útokům"
- nedochází k zpochybňování "vysílajícího" jako takového
- jsou dodržovány zásady tak zvané "NENÁSILNÉ KOMUNIKACE"
- NEJDE O TO ZVÍTĚZIT (boj o moc) ale - JSME NA JEDNÉ LODI
3. OBSAHOVÁ
Je dobře rozuměno obsahu mého sdělení a je dosažen záměr. Pokud to není zřejmé, tak vysílající si to ověří vhodnými dotazy. Nechá si posluchačem zopakovat vlastními slovy, jak chápe obsah i záměr sdělení. 
PŘIJÍMAJÍCÍ zase potřebuje cítit DŮVĚRU, že to, co je mu sdělováno, je autentické (pravdivé) sdělení vysílající osoby a to po stránce:
1. EMOČNÍ
Řeč těla (vysílané emoce) jsou v souladu s danou situací a důležitostí sdělení (požadavkem na neodkladnost sdělení, nedochází k jakékoliv formě emoční manipulace).
2. FORMÁLNÍ
Je použit "srozumitelný jazyk" , jsou respektovány zásady "NENÁSILNÉ KOMUNIKACE" ( viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Nen%C3%A1siln%C3%A1_komunikace) ( respektující, empatický, trpělivý, nenátlakový , nemanipulativní, férový způsob)
- nevyvyšování, neponižování
- NEJDE O TO ZVÍTĚZIT (boj o moc- já mám pravdu), ale JSME NA JEDNÉ LODI
3. OBSAHOVÁ
Sdělované údaje jsou v souladu s "vědomím" přijímajícího - nejsou v zásadním rozporu s jeho znalostmi a zkušenostmi.
Předaná informace může být přijata a potvrzena z hlediska porozumění , ale nemusí být tím ODSOUHLASENA
VŠECHNY TŘI ÚROVNĚ DŮVĚRY JSOU DŮLEŽITÉ. Narušení jedné z nich může způsobit takovou ztrátu důvěry, že komunikace ztrácí svou funkci a jeden z účastníků přestane přijímat informace od druhého a nebo ztratí důvěru, že má cenu druhému cokoliv říkat, a tak je komunikace je zcela znemožněna.